grdeen

Naše historie

Firma byla založena v roce 1992, kdy zaujímala pouhé 1,2 hektary obhospodařované půdy. Pěstování ovoce a zeleniny se do roku 2001 rozrostlo na nemalých 166 hektarů. Do roku 2013 již farma obhospodařovala celkem 468 hektarů orné půdy a 122 hektarů ovocných sadů. Aktuálně farma hospodaří na 701 hektarech, z toho 649 hektarech orné půdy a 32 hektarech ovocných sadů.

Areál ve Vítově byl zakoupen Karlem Dryákem v roce 1998. Původně se jednalo o areál agrochemických služeb, který však nebyl zcela dobudován. V průběhu následujících let
probíhala jeho rekonstrukce a dostavba areálu pro zemědělskou činnost. V roce 2008 byl ve stávajícím areálu pro potřeby firmy postaven nový sklad s chladící technologií včetně ULO technologie. Statek v obci Osluchov koupila rodina Dryákových v roce 2014. Statek, má dlouhou historii, vlastnilo ho mnoho významných šlechtických rodů. Jako zástupce významných vlastníků statku můžeme jmenovat šlechtický rod Kinských, který statek vlastnil do roku 1919, kdy proběhla první pozemková reforma – část šlechtického majetku byla bezúplatně převedena do vlastnictví státu. Poté statek od státu koupila rodina Kozlů, která statek vlastnila do roku 1948, kdy jim byl statek znárodněn komunisty. Po roce 1989 byl rodině Kozlů statek v rámci restitucí navrácen. Rod Kozlů nenavázal na zemědělskou tradici a statek prodal italským podnikatelům šlechtického rodu Di Majo Norante, známým produkcí vína Primitivo. Statek za jejich vlastnictví chátral až do doby, než ho koupili současní majitelé, rodina Dryákových. Od té doby probíhá na statku rozsáhlá rekonstrukce, která se snaží zachovat původní stav a vzhled objektu 16 století s přihlédnutím k dobovým a řemeslným postupům a tradicím, na které chceme na statku navazovat. Objekt dnešní sýpky nacházející se na našem statku, je datován do roku 1594 (první písemná zmínka), kdy zde byla vystavěna obranná tvrz. Za doby vlády Marie Terezie v období hladomoru byla tato tvrz přebudována na sýpku sloužící k uskladnění obilovin. Původní nosné prvky tvrze byly odhaleny v průběhu kompletní rekonstrukce v roce 2015. V současné době sýpka slouží k sušení česneku tradičním způsobem ve svazcích zavěšených hlavou dolů. Další zrekonstruovanou budovou je stodola, bývalý mlat, která slouží pro sušení a balení cibule. Posledními budovami jsou malá a velká konírna. Ve velké konírně je do budoucna plánováno pořádat společenské akce. V malé konírně je do budoucna plánováno zřídit ubytování typu agroturistika. Záměrem statku do dalších let je rozšiřovat služby, přiblížit lidem zemědělství s možností nákupu námi vypěstovaných surovin.

Logo farma Dryak
Zpět nahoru